“t Hille erge an de Wéél”

Het is alweer drie jaar geleden dat in de tuin van hotel Rebecca de “Hagepreken” plaatsvonden onder de titel: “t Hilleerge an de Wéél”.

Drie oud Oosterenders, Lodewijk en Nico Dros en Aart van den Brink zullen wederom een “Hagepreek” ten gehore brengen maar nu in de Waalderkerk. En mocht je het drie jaar geleden al gehoord hebben, geen nood, er zitten verrassende nieuwe elementen in.

Dominees die een borrel lusten, jonge Wéélders die uit kweesten gaan, ‘Tessels gebruuk’ op de kansel en in de bedstee en nog veel meer. Dit alles krijgt u voorgeschoteld op de plek waar het allemaal echt gebeurde.

Datum: zaterdag 2 juni om 15.00

Plaats: Waalderkerk

Prijs € 9,–

Kaarten verkrijgbaar bij: Open Boek, Nauta Boek,www.texel.net of Bert Kooijman, Hogereind 4 De Waal.

Kattebelletje

Beste Waalders,
De kopijdatum van de Weelder sluit alweer op 25 mei aanstaande.
Artikelen en foto’s zijn welkom op: email hidden; JavaScript is requiredemail hidden; JavaScript is required
Hartelijke groeten
Bert, Olga, Martine en Anet

Stemmen voor de dorpscommissie en het Amateurtje

Iedereen in de kop van Noord-Holland die lid is van de Rabobank heeft een envelop in de bus gekregen van de Rabobank Clubkas Campagne.

In die brief staat een persoonlijke code, waarmee je vijf stemmen kan uitbrengen op je favoriete vereniging of stichting die meedoet. Je mag maximaal twee stemmen uitbrengen op 1 vereniging of stichting. Stemmen kan tot 28 mei.

Het zou heel fijn zijn als u 1 of 2 stemmen op de dorpscommissie en/of het amateurtje uit wilt brengen.

Alvast heel hartelijk bedankt!

Verkoop parkeerterrein?!?

Beste Waalders,

Verontruste bewoners over de verkoop van het parkeerterrein (aan de Langwaal) aan het museum roepen op om samen te komen en samen een plan van actie te formuleren. Komt allen naar het dorpshuis, maandagavond om 20:30 uur! De dorpscommissie is aanwezig.

Herinnering geef je op voor de BBQ!

De BBQ  voorafgaande aan de Meijerblis en 30 april is het dus weer zover.
Marco Witte stookt het vuurtje weer op en zorgt ervoor dat om 18.00 uur de eerste magen gevuld kunnen worden.
De prijs voor dit genot is € 8.00 voor de volwassenen en € 4,00 voor de jeugd op de basisschool.
Aanmelden UITERLIJK 25 april via mijn email email hidden; JavaScript is required of telefonisch 318887 of 06-21232831.
Graag tot dan!  Joke

Overlijden Tjitske

Beste Weelders,

Hartelijk dank aan de Dorpscie. en Klaverjasclub De Waal voor de mooie blijken van medeleven bij het overlijden van onze vrouw en moeder Tjitske Luiken. Dat doet ons echt goed. Heel veel Waalders hebben ons gecondoleerd, Tjitske heeft het vast erg op prijs gesteld. Zij heeft een lange tijd een zeer gelukkige en actieve rol in het Waalder dorpsleven gespeeld, als toneelspeelster, lid van de Dorpscie.en kaartspeelster. De Waal betekende in allerlei opzichten altijd veel voor haar.

Met vriendelijke groet,

Fam. Luiken

Jaarverslag 2017

De dorpscommissie organiseert en begeleidt jaarlijks een aantal activiteiten in het dorp. De eerste in het jaar is immer de zeer goed bezochte nieuwjaarsborrel op 1 januari in het dorpshuis. Op eerste Paasdag wordt in de tuin van Wil van Heerwaarden traditiegetrouw door de jeugd naar (chocolade) eieren gezocht. Verder vullen we het programma op 30 april, in ons dorp bekend als ouwe Koninginnedag. Dit jaar werden op die dag de z.g. Waalder spelen georganiseerd en de dag werd afgesloten met de gezamenlijke barbecue en de Meierblis. In de herfstvakantie wordt de herfstmarkt in het dorp georganiseerd en voorafgaand aan de verjaardag van de Sint wordt de goedheiligman in het dorpshuis door ons verwelkomd. Een paar weken later wordt Ouwe Sunderklaas gevierd. Dit jaar met hindernissen door het open liggen van een deel van het Hogereind. Verder komen we op Kerstavond in de kerk bij elkaar en net zoals in 2016 hebben we dit jaar kunnen genieten van de zang van Iris van Heerwaarden die door Lyda Wels op de piano werd begeleid. Ook las Lois Dros een mooi kerstverhaal voor en bespeelde Els de Waard het orgel. Na de dienst zijn we op  het pleintje van het cultuurhistorisch museum Waelstee bij elkaar gekomen en konden we genieten van glühwein, warme chocolademelk en een lekkere crepe bereid door Martine Blommert en Stephan van Zijl. Een groot succes waarbij we hopen dat dit ook een traditie kan worden. De dorpscommissie heeft gemiddeld een keer per kwartaal een constructief overleg met Piet Bolier van de gemeente. Hij komt dan in de vergadering langs en met hem wordt besproken waarmee de gemeente bezig is en wat voor het dorp van belang is. Gedurende het hele jaar brengt  de dorpscommissie namens alle dorpsbewoners blijken van waardering en medeleven rond. We merken dat dit erg wordt gewaardeerd.

Naast deze terugkerende activiteiten heeft er in 2017 nog het een en ander in ons dorp plaatsgevonden waarbij de dorpscommissie een rol heeft gespeeld. Dit wil ik nu graag kort bespreken.

In januari van het jaar vindt er een bijeenkomst plaats georganiseerd door de gemeente over de cultuurvisie op Texel en specifiek in De Waal. Er komt een aardige lijst met cultuurgerelateerde onderwerpen in ons dorp naar voren. Aanvullingen hierop worden opgevoerd en besproken. De identiteit van De Waal wordt beschreven als sociaal betrokken en zonder sociale druk. Er is vrijheid en er is een verscheidenheid van mensen in het dorp. Er vindt op 10 mei een evaluatie plaats van het verlichtingsplan Texel voor ons dorp. De inwoners kunnen hun opmerkingen en aanbevelingen van tevoren doorgeven. Vooral het ontbreken van verlichting in het Groene Wegje en aan het einde van de Bomendiek worden als zeer vervelend ervaren. Deze punten worden door de dorpscommissie gemeld en de vertegenwoordigers nemen het mee naar de algehele evaluatie van het plan. Tijdens de dorpenronde nieuwe stijl op 23 oktober wordt in kleine groepen gediscussieerd en komt o.a. naar voren dat er bij enkele inwoners bezorgdheid is over de te verwachte toenemende drukte rondom het dorp. Een aantal andere populaire gespreksonderwerpen zijn de verlichting op het eiland, de parkeermeters, de shared space ontwikkeling en de Texelhopper. Over het laatste onderwerp komt vanuit de gemeente nog een evaluatie met verbeterpunten. Als dorpscommissie hebben we dit jaar 3 zienswijzen ingediend: tegen plaatsing van de rosmolen aan de Langwaal, de veranderde bestemming van het veldje voor het dorpshuis en de bebouwing bij de kerk. Op zaterdag 21 oktober worden twee uitvoeringen gegeven van de groep ‘Echt op sien Tessels’. De Waal is het laatste dorp op het eiland waar dit plaatsvindt. De organisatie is in handen van Gerard Kuip van de werkgroep Texels dialect, Ina Schama, Elco Vermeulen en de dorpscommissie assisteert hen. Verheugd waren we met z’n allen dat aan het eind van het jaar een aantal inwoners op is gestaan om het dorpsblad de Weelder een herstart te geven. Zij zijn recent bij een vergadering aanwezig geweest en maken een zeer enthousiaste indruk en de eerste editie mag er zijn.

Vanzelfsprekend willen we ook dit jaar weer aandacht besteden aan de werkgroep ‘mooier De Waal’ waarin een aantal dorpsbewoners is verenigd. Dit selecte groepje wil in overleg met de bewoners ons dorp een nog mooiere uitstraling geven. Binnenkort zal er een avond worden georganiseerd waarbij de werkgroep hun meest actuele plannen naar voren zal brengen.

Bij het afscheid van Pim Decnop moest er namens de dorpscommissie ook een ander lid zitting nemen in de Stichting dorpshuis de Wielewaal. Dit ben ik geworden. Het komt er in grote lijnen op neer dat ik namens de dorpscommissie aanwezig ben bij vergaderingen en dat ik vanuit de stichting weer verslag doe naar de dorpscommissie. Een controlerende functie. Vanuit de stichting kan ik het volgende melden:
er zijn door de gemeente op initiatief van de stichting in het dorpshuis nieuwe verwarmingsketels aangeschaft. We gaan er vanuit dat de verwarmingsproblemen nu opgelost zijn.
Op het dak van het dorpshuis is koperdraad verdwenen. Dit wordt niet vervangen. Na overleg met de gemeente blijkt dat de stichting niet verantwoordelijk is voor eventuele schade ontstaan door bliksem en/of brand.
Verder wil de stichting zijn waardering uitspreken voor Joke de beheerster van het dorpshuis. Zij heeft geen gemakkelijk jaar achter de rug, maar heeft nooit geklaagd en ondanks alle sores heeft ze de regie in het dorpshuis strak in handen.

Bernard Ipenburg
Secretaris Dorpscommissie de Waal

Verslag jaarvergadering

Jaarvergadering dorpscommissie de Waal

Leden: Karin Gaasbeek (voorzitter), Corrie de Jager (penningmeester), Marco Witte (bestuurslid) en Bernard Ipenburg (secretaris)
Datum: maandag 12 maart 2018
Locatie: dorpshuis de Wielewaal
Er zijn 22 inwoners op de vergadering afgekomen en we hebben afbericht gekregen van: Martine Blommert, Tilly Leenders, Lyda Kooger, Lonneke Vink, Harry Vlek en Nikki en Ronald van Bommel.

Om 20.00 uur opent Karin de vergadering.

Karin heeft een aantal opmerkingen en mededelingen voor de vergadering:
Zij bedankt ten eerste de oude redactie van ons dorpsblad de Weelder en verwelkomt de nieuwe.
De wegen in de dorpskern hebben de laatste maanden open gelegen wat enige overlast heeft veroorzaakt. Het was af en toe geen pretje maar we mogen ook best respect hebben voor de mensen die eraan hebben gewerkt. Het weer heeft over het algemeen tenslotte niet meegezeten. Annet Arends voegt toe dat een deel van de Langwaal opnieuw open moet omdat het er niet goed in ligt.
In het kader van het verlichtingsplan zullen we binnenkort in het gesprek met Piet Bolier van de gemeente opnieuw aandacht vragen voor de verlichting in het Groenewegje.
Karin vertelt dat er in de ogen van de dorpscommissie te weinig draagvlak in het dorp bestond voor het kunstwerk van Harry Vlek. Binnenkort wordt op een speciaal daarvoor belegde bijeenkomst door ‘Mooier de Waal’ uit de doeken gedaan welke plannen er zijn.
Er is een parkeermeter op de Bomendiek geplaatst die het i.v.m. problemen met de elektriciteit op dit moment (nog) niet doet.
De dorpscommissie probeert het hele jaar door in de gaten te houden wie in het dorp af en toe een attentie nodig heeft. Dit kan bij ziekte zijn maar natuurlijk ook vanwege een leuke gebeurtenis. Karin geeft aan dat we ons aanbevolen houden voor tips. Joke Brom attendeert ons direct op de zieke Tjits Luiken.
De Rabo sponsortocht is opgeheven. Door de Rabobank is echter een nieuwe actie gepresenteerd die door Corrie later wordt uitgelegd.

De notulen van de jaarvergadering van 2017 worden besproken. Vanuit de vergadering komen verder geen opmerkingen.

Bernard leest het jaarverslag 2017 voor. Ton Domhof vraagt om verduidelijking voor wat betreft de bliksemafleiding op het dorpshuis. Pieter Jan Kooger geeft namens de Stichting dorpshuis de Wielewaal antwoord. Het koperdraad op het dak is verdwenen. Na overleg met de gemeente blijkt dat deze ook niet meer wordt vervangen. De Stichting is niet verantwoordelijk voor eventuele schade ontstaan door bliksem en/of brand.

Joke mist in het verslag een opmerking over de verlichting bij het parkeergedeelte aan de Langwaal aan de overkant van de Sommeltjesweg. Dit wordt ook meegenomen in het gesprek met Piet Bolier van de gemeente.

Corrie presenteert het financieel jaarverslag en geeft verduidelijking bij enkele posten in het overzicht. De te verwachten hogere kosten voor de dorpskrant zijn te wijten aan het feit dat de krant nu in het gehele postcodegebied van de Waal huis aan huis wordt verspreid. Anet van de Elzen, een van de nieuwe redactieleden, voegt toe dat dit ook in de tekst bij machtiging moet worden aangepast. Ook vindt zij dat de krant op verschillende plekken zou moeten komen te liggen, o.a. in de bibliotheek. De voorjaarsuitgave is in een oplage van 300 stuks gedrukt. Dit aantal zal worden geëvalueerd. Corrie informeert de vergadering over het nieuwe initiatief van de Rabobank waarbij de Dorpscommissie middels het organiseren van een actie of evenement geld kan verdienen. Ons idee is een gezamenlijke fietstocht te organiseren voor de inwoners van het dorp op een nog te bepalen datum dit jaar. Begin mei krijgen leden van de Rabobank een oproep te stemmen op een bepaalde activiteit. Corrie roept op om dan op ons idee te stemmen. Dit levert ons in ieder geval € 100,00 op, maar dit bedrag kan dus oplopen. Ton Domhof heeft samen met Aart Slegh het financieel jaarverslag nagekeken en namens hen complimenteert Ton Corrie. Er wordt dan ook decharge verleend aan de Dorpscommissie voor het gevoerde financiële beleid. Gerard Bouwman wordt aangewezen als opvolger van Aart Slegh die na twee jaar de kascontrolecommissie dient te verlaten.

Vanuit het bestuur wordt gevraagd of binnen de vergadering interesse is in de Dorpscommissie plaats te nemen. Bernard geeft aan na de zomer zijn secretariële werkzaamheden graag uit handen te willen geven. Helaas zijn er op dat moment geen aanmeldingen.

Het is tijd voor de rondvraag.

– Trinet Hin heeft zijdelings via de dorpenronde in de Cocksdorp vernomen dat door de gemeente onderzocht wordt een extra overgang of fietspad bij de rotonde aan de Nieuwlanderweg richting de Cocksdorp te realiseren. Deze situatie zal dan in haar ogen veel verwarring en gevaarlijke situaties opleveren. We beloven dit in het gesprek met Piet Bolier mee te nemen. Op verzoek zal Trinet over de voortgang worden geïnformeerd.

– Annet Arends wil graag weten of een zienswijze door de Dorpscommissie is ingediend voor wat betreft de te verwachten verkeersdrukte aan de Sommeltjesweg. We antwoorden dat dit niet het geval is. De ingezonden brief die namens de Dorpscommissie in de Texelse Courant is gepubliceerd, wordt besproken. Wij geven aan dat deze o.a. is verstuurd naar aanleiding van de zorg van een aantal inwoners aan de Sommeltjesweg. Wim Piet Eelman geeft aan dat hij het belachelijk zou vinden wanneer verkeer voor de brouwerij langs de Waal geleid zou gaan worden. Tenslotte wordt in dat geval bijna de dubbele afstand gereden. Deze mening wordt door velen in de vergadering gedeeld. Wim Piet geeft ook aan dat hij vindt dat het op deze manier een probleem voor de Waal wordt en niet van Oudeschild. Marco ontkracht de opmerking vanuit de vergadering dat er minimaal 50 vrachtwagens langs zullen komen.

Jan Buijs voegt toe dat er dit jaar ook meer bieten zijn geteelt zodat er daardoor ook meer verkeersbeweging rondom het dorp is. Goos Westerlaken stelt voor een soort werkgroep voor deze kwestie in het leven te brengen. Na bespreking wordt dit initiatief van Goos voorlopig nog even afgehouden. Karin vat het hele probleem kort en bondig samen en belooft het nadrukkelijk in het volgende overleg met Piet Bolier aan de orde te brengen. De vraag die centraal staat: is de weg langs ons dorp wel de meest geschikte route?

– Trinet vraagt zich af of de Staart misschien toch wordt afgesloten. Dit zal niet het geval zijn. Er komt wel een gedeelte waar men slechts 30 km per uur mag rijden.

– Gerrit Boot heeft opgemerkt dat het tekstbordje op het beeld van de Sommeltjes bijna onleesbaar is geworden. We zullen als Dorpscommissie hierin zelf actie ondernemen als dit nodig blijkt te zijn.

– Willem Hemelraad geeft aan dat de stenen op het pleintje (“Place de Bellevue”) voor zijn huis eerst verkeerd teruggelegd waren na het opbreken van de straat. Inmiddels is dit verholpen. Alleen is de grond aan de randen niet geschikt voor gras. Het bestaat bijna alleen maar uit “klapzand”. Willem merkt tevens op dat zijn berm is stuk gereden. Deze punten zullen we binnenkort ook met Piet Bolier bespreken.

– Wim Piet vond de nieuwe stijl van de dorpenronde maar niks. Hij heeft bijvoorbeeld niks meegekregen van de discussies in de andere groepjes. Van bepaalde raadsleden vond hij de antwoorden beperkt en zelfs nietszeggend. Er volgen meer geluiden uit de vergadering die de nieuwe opzet niet konden waarderen. Rob Teisman voegt toe dat het eigenlijk zo zou moeten zijn dat iedere vraag die naar voren komt, beantwoord zou moeten kunnen worden. Het verwonderde hem ook dat niet alle raadsleden aanwezig waren.

– Wim Piet heeft ook geconstateerd dat de bermen in de Langwaal aan de overzijde van de Sommeltjesweg zeer slecht zijn. Opnieuw een bespreekpunt in het overleg met de gemeente.

– Guus Lange merkt op dat het rondom de glascontainer erg slordig is. Veel glas op de grond en de hulstboompjes groeien inmiddels te dicht bij de container. Bernard belooft dit binnenkort aan te pakken.

– Het is Gerard opgevallen dat er flink wordt gesnoeid aan het Waalenburgerdijkje. Hij vindt het erg jammer dat het zo kaal wordt. Corrie stelt in het algemeen dat de inwoners bij dit soort zaken ook zelf melding kunnen maken bij de gemeente. Eventueel ook online.

– Joke breekt tenslotte een lans voor de leden van de Dorpscommissie die vrijwillig voor de belangen van de dorpsbewoners opkomen en hierbij veel werk verzetten. Na deze positieve woorden sluit Karin om 21.20 uur de vergadering.

Waalderkerk

Voorstelling in de Waalder kerk

Historicus, schrijver en verteller Timo Waarsenburg (1972) interviewde Hans Beckman voor verschillende kranten. Het verhaal liet hem nooit meer los. In 2017 maakte hij er een vertelling van voor het Bevrijdingsfestival in Den Haag. Sindsdien voert hij zijn voorstelling door het hele land op. Hij staat in theaters en treedt op voor scholen.

“In oorlog en liefde” vertelt op indrukwekkende wijze het waargebeurde oorlogsverhaal van Hans Beckman (1919-2011): een Nederlands militair, verzetsman en Auschwitz-gevangene die aldaar de liefde van zijn leven vindt.

Het verhaal in een notendop: Beckman is een cadet-sergeant in het Nederlandse leger als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. In de eerste maanden van 1940 krijgt hij de oorlog al vol voor zijn kiezen: hij verliest zijn zusje en ziet zijn vader afgevoerd worden naar de Scheveningse gevangenis. Vastberaden om de Duitsers vanuit Engeland te bevechten, probeert hij met zijn broertje naar Zwitserland te vluchten. Maar het lot beschikt anders. Ze worden gepakt en afgevoerd naar vernietigingskamp Auschwitz.
Daar, op de fundamenten van de dood, raakt hij op slag verliefd. En omdat kansen in het kamp schaars zijn, vraagt hij het meisje meteen ten huwelijk. Zouden ze elkaar ooit nog zien?

Op zaterdag 28 april is deze voorstelling op Texel, in de Waalder kerk.
Het begint om 15.00 uur.
Kaartje kost € 9,00 en is te koop in Den Burg bij VVV, Het Open Boek en Nauta Boek.
In de Waal bij Bert Kooijman, Hogereind 4. En online via www.texel.net

Rollator onderhoud

Wegens miscommunicatie was het rollator onderhoud van 28 maart niet doorgegaan.

Er is een nieuwe datum: woensdag 18 april van 10.30-11.30, tijdens de koffie inloop.

Met vriendelijke groet,

Barbara Pieterse