Verslag jaarvergadering

Jaarvergadering dorpscommissie de Waal

Leden: Karin Gaasbeek (voorzitter), Corrie de Jager (penningmeester), Marco Witte (bestuurslid) en Bernard Ipenburg (secretaris)
Datum: maandag 12 maart 2018
Locatie: dorpshuis de Wielewaal
Er zijn 22 inwoners op de vergadering afgekomen en we hebben afbericht gekregen van: Martine Blommert, Tilly Leenders, Lyda Kooger, Lonneke Vink, Harry Vlek en Nikki en Ronald van Bommel.

Om 20.00 uur opent Karin de vergadering.

Karin heeft een aantal opmerkingen en mededelingen voor de vergadering:
Zij bedankt ten eerste de oude redactie van ons dorpsblad de Weelder en verwelkomt de nieuwe.
De wegen in de dorpskern hebben de laatste maanden open gelegen wat enige overlast heeft veroorzaakt. Het was af en toe geen pretje maar we mogen ook best respect hebben voor de mensen die eraan hebben gewerkt. Het weer heeft over het algemeen tenslotte niet meegezeten. Annet Arends voegt toe dat een deel van de Langwaal opnieuw open moet omdat het er niet goed in ligt.
In het kader van het verlichtingsplan zullen we binnenkort in het gesprek met Piet Bolier van de gemeente opnieuw aandacht vragen voor de verlichting in het Groenewegje.
Karin vertelt dat er in de ogen van de dorpscommissie te weinig draagvlak in het dorp bestond voor het kunstwerk van Harry Vlek. Binnenkort wordt op een speciaal daarvoor belegde bijeenkomst door ‘Mooier de Waal’ uit de doeken gedaan welke plannen er zijn.
Er is een parkeermeter op de Bomendiek geplaatst die het i.v.m. problemen met de elektriciteit op dit moment (nog) niet doet.
De dorpscommissie probeert het hele jaar door in de gaten te houden wie in het dorp af en toe een attentie nodig heeft. Dit kan bij ziekte zijn maar natuurlijk ook vanwege een leuke gebeurtenis. Karin geeft aan dat we ons aanbevolen houden voor tips. Joke Brom attendeert ons direct op de zieke Tjits Luiken.
De Rabo sponsortocht is opgeheven. Door de Rabobank is echter een nieuwe actie gepresenteerd die door Corrie later wordt uitgelegd.

De notulen van de jaarvergadering van 2017 worden besproken. Vanuit de vergadering komen verder geen opmerkingen.

Bernard leest het jaarverslag 2017 voor. Ton Domhof vraagt om verduidelijking voor wat betreft de bliksemafleiding op het dorpshuis. Pieter Jan Kooger geeft namens de Stichting dorpshuis de Wielewaal antwoord. Het koperdraad op het dak is verdwenen. Na overleg met de gemeente blijkt dat deze ook niet meer wordt vervangen. De Stichting is niet verantwoordelijk voor eventuele schade ontstaan door bliksem en/of brand.

Joke mist in het verslag een opmerking over de verlichting bij het parkeergedeelte aan de Langwaal aan de overkant van de Sommeltjesweg. Dit wordt ook meegenomen in het gesprek met Piet Bolier van de gemeente.

Corrie presenteert het financieel jaarverslag en geeft verduidelijking bij enkele posten in het overzicht. De te verwachten hogere kosten voor de dorpskrant zijn te wijten aan het feit dat de krant nu in het gehele postcodegebied van de Waal huis aan huis wordt verspreid. Anet van de Elzen, een van de nieuwe redactieleden, voegt toe dat dit ook in de tekst bij machtiging moet worden aangepast. Ook vindt zij dat de krant op verschillende plekken zou moeten komen te liggen, o.a. in de bibliotheek. De voorjaarsuitgave is in een oplage van 300 stuks gedrukt. Dit aantal zal worden geëvalueerd. Corrie informeert de vergadering over het nieuwe initiatief van de Rabobank waarbij de Dorpscommissie middels het organiseren van een actie of evenement geld kan verdienen. Ons idee is een gezamenlijke fietstocht te organiseren voor de inwoners van het dorp op een nog te bepalen datum dit jaar. Begin mei krijgen leden van de Rabobank een oproep te stemmen op een bepaalde activiteit. Corrie roept op om dan op ons idee te stemmen. Dit levert ons in ieder geval € 100,00 op, maar dit bedrag kan dus oplopen. Ton Domhof heeft samen met Aart Slegh het financieel jaarverslag nagekeken en namens hen complimenteert Ton Corrie. Er wordt dan ook decharge verleend aan de Dorpscommissie voor het gevoerde financiële beleid. Gerard Bouwman wordt aangewezen als opvolger van Aart Slegh die na twee jaar de kascontrolecommissie dient te verlaten.

Vanuit het bestuur wordt gevraagd of binnen de vergadering interesse is in de Dorpscommissie plaats te nemen. Bernard geeft aan na de zomer zijn secretariële werkzaamheden graag uit handen te willen geven. Helaas zijn er op dat moment geen aanmeldingen.

Het is tijd voor de rondvraag.

– Trinet Hin heeft zijdelings via de dorpenronde in de Cocksdorp vernomen dat door de gemeente onderzocht wordt een extra overgang of fietspad bij de rotonde aan de Nieuwlanderweg richting de Cocksdorp te realiseren. Deze situatie zal dan in haar ogen veel verwarring en gevaarlijke situaties opleveren. We beloven dit in het gesprek met Piet Bolier mee te nemen. Op verzoek zal Trinet over de voortgang worden geïnformeerd.

– Annet Arends wil graag weten of een zienswijze door de Dorpscommissie is ingediend voor wat betreft de te verwachten verkeersdrukte aan de Sommeltjesweg. We antwoorden dat dit niet het geval is. De ingezonden brief die namens de Dorpscommissie in de Texelse Courant is gepubliceerd, wordt besproken. Wij geven aan dat deze o.a. is verstuurd naar aanleiding van de zorg van een aantal inwoners aan de Sommeltjesweg. Wim Piet Eelman geeft aan dat hij het belachelijk zou vinden wanneer verkeer voor de brouwerij langs de Waal geleid zou gaan worden. Tenslotte wordt in dat geval bijna de dubbele afstand gereden. Deze mening wordt door velen in de vergadering gedeeld. Wim Piet geeft ook aan dat hij vindt dat het op deze manier een probleem voor de Waal wordt en niet van Oudeschild. Marco ontkracht de opmerking vanuit de vergadering dat er minimaal 50 vrachtwagens langs zullen komen.

Jan Buijs voegt toe dat er dit jaar ook meer bieten zijn geteelt zodat er daardoor ook meer verkeersbeweging rondom het dorp is. Goos Westerlaken stelt voor een soort werkgroep voor deze kwestie in het leven te brengen. Na bespreking wordt dit initiatief van Goos voorlopig nog even afgehouden. Karin vat het hele probleem kort en bondig samen en belooft het nadrukkelijk in het volgende overleg met Piet Bolier aan de orde te brengen. De vraag die centraal staat: is de weg langs ons dorp wel de meest geschikte route?

– Trinet vraagt zich af of de Staart misschien toch wordt afgesloten. Dit zal niet het geval zijn. Er komt wel een gedeelte waar men slechts 30 km per uur mag rijden.

– Gerrit Boot heeft opgemerkt dat het tekstbordje op het beeld van de Sommeltjes bijna onleesbaar is geworden. We zullen als Dorpscommissie hierin zelf actie ondernemen als dit nodig blijkt te zijn.

– Willem Hemelraad geeft aan dat de stenen op het pleintje (“Place de Bellevue”) voor zijn huis eerst verkeerd teruggelegd waren na het opbreken van de straat. Inmiddels is dit verholpen. Alleen is de grond aan de randen niet geschikt voor gras. Het bestaat bijna alleen maar uit “klapzand”. Willem merkt tevens op dat zijn berm is stuk gereden. Deze punten zullen we binnenkort ook met Piet Bolier bespreken.

– Wim Piet vond de nieuwe stijl van de dorpenronde maar niks. Hij heeft bijvoorbeeld niks meegekregen van de discussies in de andere groepjes. Van bepaalde raadsleden vond hij de antwoorden beperkt en zelfs nietszeggend. Er volgen meer geluiden uit de vergadering die de nieuwe opzet niet konden waarderen. Rob Teisman voegt toe dat het eigenlijk zo zou moeten zijn dat iedere vraag die naar voren komt, beantwoord zou moeten kunnen worden. Het verwonderde hem ook dat niet alle raadsleden aanwezig waren.

– Wim Piet heeft ook geconstateerd dat de bermen in de Langwaal aan de overzijde van de Sommeltjesweg zeer slecht zijn. Opnieuw een bespreekpunt in het overleg met de gemeente.

– Guus Lange merkt op dat het rondom de glascontainer erg slordig is. Veel glas op de grond en de hulstboompjes groeien inmiddels te dicht bij de container. Bernard belooft dit binnenkort aan te pakken.

– Het is Gerard opgevallen dat er flink wordt gesnoeid aan het Waalenburgerdijkje. Hij vindt het erg jammer dat het zo kaal wordt. Corrie stelt in het algemeen dat de inwoners bij dit soort zaken ook zelf melding kunnen maken bij de gemeente. Eventueel ook online.

– Joke breekt tenslotte een lans voor de leden van de Dorpscommissie die vrijwillig voor de belangen van de dorpsbewoners opkomen en hierbij veel werk verzetten. Na deze positieve woorden sluit Karin om 21.20 uur de vergadering.