Vergaderingen

Verslag jaarvergadering dorpscommissie De Waal d.d. 8 april 2015

 

 

 1. Opening: door Corrie de Jager.
 2. Mededelingen: Afwezig met afbericht: Frans & Guus Witte, Ria Kleinveld, Jeannette de Haas, Lonneke Vink, Pieter Jan Kooger, Harrie Vlek, Ben van Heerwaarden, Riny Wielinga. Elco Vermeulen komt iets later.
 • Activiteiten: Wij gaan ouwe Koninginnedag vieren. Bernard geeft uitleg over bubble voetbal ( aanvang 16.00 uur), gaat flyers
 • Opgave voor BBQ 30 april, opgave koffie plus zaterdag 25 juli, opgave gezamenlijke maaltijd vrijdag 21 augustus, kan na afloop van de vergadering bij Karin. Daarna voor de bbq bij Joke en voor 25 juli en 21 augustus bij Karin
 • Sponsortocht Rabobank, dit is op 6 juni, organisatie is in handen van Jan Buis.
 • Nieuw Logo van de Waal, dit logo mag door iedere Waalder gebruikt worden, het gebruik is kosteloos. Contact opnemen met Corrie.

 

 1. Ingekomen en uitgaande stukken: geen.
 2. Verslag jaarvergadering 23 april 2014: aangenomen
 3. Jaarverslag secretaris: Karin leest een verslag voor van de activiteiten die het afgelopen jaar plaats hebben gevonden.
 4. Jaarverslag penningmeester: Omdat Corrie de vergadering voorzit maar ook de penningmeester is neemt Pim de voorzitterstaak even over. Zij geeft een duidelijke uitleg. Er zijn geen vragen.

De kascontrolecommissie bestaande uit Mijkje Uittenbogaard en Lonneke Vink vonden de boekhouding duidelijk en overzichtelijk, complimenten voor Corrie!! Mijkje verlaat de kascontrolecommissie en Hans de Winter komt vervangt haar.

 1. Bestuursverkiezing: Samantha verlaat na drie jaar de dorpscommissie, zij was een stuwende kracht en wordt gemist.

Bernard Iepenburg wordt met luid applaus verwelkomt als nieuw lid van de dorpscommissie, de vergadering gaat akkoord.

De vacature dorpscommissie blijft openstaan.

 1. Verslag van de Stichting Dorpshuis de Wielewaal, door Pim. Het bestuur bestaat uit: Pieter Jan Kooger, Pim Decnop, Rob Teisman, Martine Blom.
 • Het bestuur beheert de financiën, onderhoudt de contacten met de gemeente als subsidie verstrekker en over het gebouw waarin het dorpshuis gevestigd is. Het gebouw zit weer strak in de verf, heeft een nieuwe vloer in de hal en in de keuken, het hang- en sluit werk is vervangen, alle eisen van de brandweer zijn ingewilligd. De financiële positie van de Stichting is vrijwel onveranderd, er is alleen een vaatwasser voor het dorpshuis aangeschaft.
 • Bloemen zijn naar Martine gebracht.
 • Over het aantal stoelen wat er in de zaal mag staan tijdens een uitvoering is men in onderhandeling met de gemeente, er is goede hoop dat het aantal weer teruggedraaid wordt naar hoe het was. Er is een stoelenplan richting de gemeente gegaan.
 • Joke krijgt een nieuw contract. Insteek is dat Joke het naar haar zin moet hebben.
 • Contact gehad met het Cultuur Historisch Museum. Zij hebben hun plannen uit de doeken gedaan. Zij wilde graag een deel van het landje voor het dorpshuis tot parkeerterrein maken. Dit stuit op weerstand, er komt daar geen parkeerterrein. De stichting wil wel met het museum kijken/zoeken/meedenken over een plan voor de toekomst van het museum en eventueel het dorpshuis.
 1. Projectgroep Mooier de Waal, toelichting door Goos: TESO bestaat 100 jaar en schenkt € 100.000 aan alle dorpen op Texel,€15.000  per dorp te besteden aan een           kunstwerk. Het Texelfonds beheert dit. Er komt een idee  – hiermee naar Texelfonds –        na fiat een ontwerp –terug naar Texelfonds voor goedkeuring. Er is een projectgroep             die zich met het kunstwerk en daarnaast het verfraaien van het dorp bezig houdt.

Het project zal ongeveer 2 a 3 jaar in beslag nemen.

Gedacht wordt aan: plantsoentje bij de rotonde opknappen, entree de Waal vanaf de rotonde, meer groen, mooie bestrating, kleur en fleur. Weg naast Sommeltjesweg dicht, is veiliger, en dan voor aanwonende een opening maken bij het Vermaningspad. Dit zijn allemaal ideeën, er is nog niets concreet. Er wordt een “kernschets” gemaakt door mevrouw Veeger, hiermee gaat de werkgroep naar de betrokkene bewoners om te vragen hoe zij tegenover het plan staan.

Goos heeft een aantal vragen op papier gezet en in groepjes van drie gaat de vergadering uiteen om die te beantwoorden.

Een eerste verkenning van wensen van bewoners van de Waal t.a.v. een kunstwerk en herinrichting.

Een kunstwerk voor de Waal moet vooral……….

Het zou fijn zijn als bij het ontwikkelen van de plannen vooral gelet wordt op       het oplossen van de volgende knelpunten:

Aanbevelingen voor de projectgroep

De uitslag is te lezen op de website van de Waal

 1. Rondvraag:
 • Wil van Heerwaarden: Mensen  herinneren aan de seniorendag die op 12 augustus 2015 is.
 • Clementine Biekman: Nu dhr. Vermeulen toch aanwezig is kan hij misschien vertellen wat de plannen van het Cultuur Historisch Museum zijn t.a.v. verbouwing, parkeerprobleem.

Dhr Vermeulen meldt dat het museum weinig kan veranderen als het dorp niet mee wil werken. Hij hoopt dat het dorp en het museum in de toekomst samen kunnen werken, het beste boven halen zodat we er allemaal profeit van hebben.

 • Jan Zoetelief: Dhr Vlek wilde bloembakken in het begin van ’t Hogereind, hoe staat het hier mee? Antwoord: Dhr. Vlek heeft ideeën geopperd niets staat vast.
 • Ariëtte van Heerwaarden: De locatie van de fietsroutekaart in de bocht van de Polderweg-Bomendiek veroorzaakt een onveilige situatie. Mensen staan half op de weg, letten niet op het verkeer. Het plein er tegenover is geen optie.
 • Pim Decnop: Jeanette de Haas heeft de vorige vergadering gevraagd of er in elke Weelder een verslag van de stichting kon komen. De stichting wil liever 1x verslag uitbrengen en dit op de jaarvergadering.

 

PAUZE

Na de pauze volgt nog de film die tijdens de opening van Texel 600 jaar Stad vertoond is als presentatie van de Waal. Jammer dat het geluid het niet goed deed.

 

Arthur Oosterbaan hield een vertelling over de 600 jaar stadsrechten van het eiland Texel. Hier was het jammer dat het beeldmateriaal wat Arthur mee had op en stick niet vertoond kon worden.

 

Sluiting.